National Centre for Linguistic and Historical Research

ތާރިޚާއި ތަރިކައާބެހޭ ޤައުމީ ސެމިނާރުގައި ހުށަހެޅުނު ކަރުދާސްތައް


ތާރީޚާއި ތަރިކައާބެހޭ ސެމިނާރު
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ރައީސް


ކަރުދާހުގެ ނަން: ތާރީޚާއި ތަރިކަ
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު
އޮފީސް: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު


ކަރުދާހުގެ ނަން: ރާއްޖޭގެ ތަރިކަ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގައި ވާރލްޑް ހެރިޓޭޖް ކޮންވެންޝަންގެ ރޯލު
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޠަލާލް
އޮފީސް: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު


ކަރުދާހުގެ ނަން: އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހި ތާރީޚު އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯއެވެ؟
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒަމީރު


ކަރުދާހުގެ ނަން: އާޘާރީ ތަންތަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޠާރިޤް
އޮފީސް: ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު


ކަރުދާހުގެ ނަން: ރާއްޖޭގެ ތަރިކައާއި ތާރީޚާއި އިޤްތިޞާދާއި ހުރި ގުޅުން
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން


ކަރުދާހުގެ ނަން: ރާއްޖޭގައި ޤުދްރަތީ ތަރިކަ ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން ދެވޭތަ؟
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު
އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ


ކަރުދާހުގެ ނަން: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާރކިޓެކްޗަރަލް ތަރިކަ
ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް މަޢުރޫފް ޖަމީލް
އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ


ކަރުދާހުގެ ނަން: ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމުގައި ތަރިކަ ޙިމާޔްތްކުރުން
ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލާ ޝާނީޒް މުޙައްމަދު
އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް


ކަރުދާހުގެ ނަން: ގަސްގަހާގެހީގެ ތަރިކަ ދެމެހެއްޓުން
ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވީ: އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފައިސަލް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
އޮފީސް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް


ކަރުދާހުގެ ނަން: ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސްޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް
ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް