ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2009 (14 މެއި 2009)

މުބާރާތާބެހޭ މަޢްލޫމާތު (14 މެއި 2009)
ނަތީޖާ (7 މެއި 2009)

ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން (7 މެއި 2009)

ދަންނަވާލުމެއް (20 އޭޕްރީލް 2009)

ބައެއް ބައިވެރިން (19 އޭޕްރީލް 2009)

ބައެއް ބައިވެރިން - އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި (19 އޭޕްރީލް 2009)

ބައެއް ބައިވެރިން (16 އޭޕްރީލް 2009)

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2009 (14 އޭޕްރީލް 2009)


ވާހަކަދެއްކުމުގެ 24 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް 2009 މިރޭ 8.30 ގައި ޢިމާދުއްދީން އިސްކޫލުގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިމުބާރާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބެވެ.

މިމުބާރާތަކީ އިސްކޫލު ކުދިންނަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. އިސްކޫލުތަކުން މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 އުމުރުފުރައަކުން، ކޮންމެ އުމުރުފުރައަކުން 3 ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާ ގޮތަށެވެ. ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ އުމުރުފުރާތަކަކީ 13 އަހަރުން ދަށާއި، 13 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދާއި އަދި 16 އަހަރާއި 21 އަހަރާ ދެމެދެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ވާހަދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުއްލި މައޟޫޢުއަށެވެ.

މިމުބާރާތުގައި 13 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި 8 އިސްކޫލަކުން 56 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 40 ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނެއެވެ. 13 އަހަރާއި 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގައި 6 އިސްކޫލަކުން 41 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 30 ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނެއެވެ. 16 އަހަރާއި 21 އަހަރާ ދެމެދުގެ ބައިގައި 14 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެ 10 ދަރިވަރުން ވާހަދައްކާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ގޮތުން 10 ފަރާތަކުން މިމުބާރާތުގައި މިއަހަރު ވާދަކުރާ ގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2009 (9 އޭޕްރީލް 2009)


މުބާރާތް ހިނގަމުން ދާނެ ގޮތް
ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު - 13 އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރާ
ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު - 13 އަހަރާ 16 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރު ފުރާ
ދަރިވަރުން ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު - 16 އަހަރާ 21 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޢުމުރު ފުރާ
ވާހަކަދައްކާނެ ގޮތުގެ ތަރުތީބު - އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2009 (12 މާޗް 2009)


އިޢްލާން
ޤަވާއިދު - އިސްކޫލު ތަކުގެ ބައި
ޤަވާއިދު - އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
މައުޟޫޢުތައް - 13 އަހަރުން ދަށް
މައުޟޫޢުތައް - 13 އަހަރާ 16 އަހަރާ ދެމެދަށް
މައުޟޫޢުތައް - 16 އަހަރާ 21 އަހަރާ ދެމެދަށް
މައުޟޫޢުތައް - އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު - އިސްކޫލުތަކުން
ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް