ޅެން ހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް - 2008


އިޢުލާން


ޅެން ހެދުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2008


ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އިސްކޫލު ތަކަށް)


ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާން އެދޭ އިސްކޫލު ކުދިން - 18 އަހަރުން މަތީގެ)


ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އަމިއްލަ ގޮތުން ބައިވެރިވާން އެދޭ އިސްކޫލު ކުދިން - 18 އަހަރުން ދަށް)


ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު (އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް)